Algemene Voorwaarden          Voet en Ontspan.

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen ‘Voet en Ontspan’ en een cliënt waarop ‘Voet en Ontspan’ deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Diensten
‘Voet en Ontspan’ zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.


3. Afspraken

Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch, via de mail of chat worden gemaakt.
De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan ‘Voet en Ontspan’ door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag ‘Voet en Ontspan’ 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen.
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag ‘Voet en Ontspan’ de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.


4. Tarieven en betaling
‘Voet en Ontspan’ vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven geld geen BTW en de BTW zal hierbij niet opgeteld worden. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contant, per betaalverzoek of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan ‘Voet en Ontspan’.
‘Voet en Ontspan’ is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.